സ്വപ്നാടനം

അഭിപ്രായങ്ങള്‍ക്കായ്‌....വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്കായ്‌....നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ക്കായ്‌.....

Friday, November 24, 2006

കമ്പ്യൂട്ടറിനോട്‌

ഗണികയന്ത്രത്തിന്റെ ചതുരത്തലങ്ങളില്‍
തെളിയുന്ന വര്‍ണ്ണാക്ഷരങ്ങള്‍ക്ക്‌ മുന്‍പിലായ്‌
വരികള്‍ക്കു പിന്നിലെ അര്‍ത്ഥം തിരഞ്ഞെന്റെ
മനുജമസ്തിഷ്കം പകച്ചു കിതക്കവെ
ഊറിച്ചിരിക്കുന്ന കപടമസ്തിഷ്കമേ
വയ്യ, തളര്‍ന്നെന്റെ അംഗുലീയങ്ങളും.

Labels:

4 Comments:

Blogger jona said...

കമ്പ്യൂട്ടറിനോട്‌
ഗണികയന്ത്രത്തിന്റെ........

Friday, November 24, 2006 7:44:00 PM  
Blogger പിന്മൊഴി said...

ഊറിച്ചിരിക്കുന്ന കപടമസ്തിഷ്കമേ
വയ്യ, തളര്‍ന്നെന്റെ അംഗുലീയങ്ങളും.

നന്നായിട്ടുണ്ട് ജോന..

-പിന്മൊഴി

Friday, November 24, 2006 8:10:00 PM  
Blogger മിന്നാമിനുങ്ങ്‌ said...

നന്നായിരിക്കുന്നു,ജോനാ
വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു

Saturday, November 25, 2006 7:34:00 PM  
Blogger shefi said...

ഗണികയന്ത്രമാവില്ല,ഗണിത യന്ത്രമാവും ശരി. ഗണികയന്ത്രം അര്‍ത്ഥം മാറാനിടയുണ്ട്‌.
തീര്‍ച്ചപ്പെടുത്തുക കവിത നന്നായിരിക്കുന്നു

Wednesday, December 13, 2006 10:58:00 PM  

Post a Comment

<< Home

ജാലകം